Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να φοιτήσουν στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οθωμανική Ιστορία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση history-archaeology@ia.uoc.gr με τίτλο ηλεκτρονικού μηνύματος «Αίτηση για το Π.Μ.Σ. Οθωμανική Ιστορία».

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ: http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/graduate/Ottoman-History/Ottoman-History.html