ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ–ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ

Προκήρυξη εκλογών

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ Διαδικασία

Απόσπασμα ν4386_2016

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ