ΚΡΗΠΙΣ Ανακοίνωση Επιλογής Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο πλαισιο του έργου: «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)

Έργο: «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»

 

ΔΡΑΣΗ «ΚΡΗΠΙΣ»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ),
Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Πρακτικό Επιλογής Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με ΑΔΑ: 66ΕΖ469ΗΚΥ-ΥΧ7

Γενικές πληροφορίες αξιολόγησης

Για τη θέση του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή κατατέθηκε εμπρόθεσμα μία υποψηφιότητα. Με βάση τις προδιαγραφές που έθετε η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τον υποψήφιο η βαθμολογία του είναι η παρακάτω:

Όνομα Βαθμολογία
Σπ. Τζόκας 91,75%

Η θέση του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή θα πληρωθεί από τον κ. Σπ. Τζόκα.

Ενστάσεις

Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.