Αποτελέσματα αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις παρακάτω θέσεις έχουν ανακοινωθεί.


IMS\KRIPIS\POLITEIA\PostDoc2
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 818


IMS\KRIPIS\PEFYKA\PostDoc1
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 817


Μεταπτυχιακού Φοιτητή β΄ κύκλου στον τομέα της Νεότερης Ιστορίας που θα συνεργαστεί στο πλαίσιο «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)»
Λήψη πρακτικό αξιολόγησης με αρ. πρωτ. 819