ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια του επιστημονικού οργάνου "Πολυκάνναλο Σύστημα Μαγνητομέτρων (Multisensor Magnetometers)"»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΝ ΣΠΟΥΔΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Προμήθεια του επιστημονικού οργάνου "Πολυκάνναλο Σύστημα Μαγνητομέτρων (Multisensor

Magnetometers)"»

Με ΑΔΑ: ΒΘ7Α469ΗΚΥ-9ΡΠ

Λήψη Αρχείου

 

Λήψη Προκήρυξης

1. Προμηθευόμενο είδος: Πολυκάνναλο Σύστημα Μαγνητομέτρων (Multi-sensor Magnetometers)
συνολικού προϋπολογισμού 59.970,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (Δαπάνη χωρίς
ΦΠΑ 48.756,10 Ευρώ, ΦΠΑ σε ποσοστό 23% 11.213,90 Ευρώ)
2. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ελλάδα,
Ρέθυμνο, Κρήτη, Τηλ.: +30 28310 56627, 25146, Φαξ+30 28310 25810., E-mail: info@ims.forth.gr
Φ.Π.Α. 23%
4. Χρηματοδότηση του έργου: το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 με ποσοστό 100%.
5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία
αυτών που έχουν κύρια επαγγελματική απασχόληση κατά τα τελευταία τρία (3) έτη την κατασκευή, την
εμπορία και εγκατάσταση «Συστημάτων Πολυκάναλων Μαγνητομέτρων», όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο Μέρος Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της Προκήρυξης, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
7. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνον για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η
Διακήρυξη.
8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. Διάρκεια της σύμβασης: Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: το Γραφείο Γραμματείας του Ινστιτούτου
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας,. όλες τις εργάσιμες ημέρες.
(Πληροφορίες: Κος Φλουρής Χαράλαμπος , Τηλ +30 28310 56627, 25146 Φαξ: +30 28310 25810,
e-mail: info@ims.forth.gr) και από το site του ITE (www.ims.forth.gr)
11. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. του Ιδρύματος Τεχνολογίας
& Έρευνας, στη διεύθυνση Μελισσινού & Νικηφόρου Φωκά 130, Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα,
74100, είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την 28η
Ιουλίου2014, Ώρα: 10:30 π.μ.
12. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 11 Αυγούστου 2014 Ώρα: 11:00 π.μ. Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, οδος Μελισσινού και Νικηφόρου Φωκά
130., Ρεθυμνο Ελλάδα.
13. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2.437,8 Ευρώ. Με την υπογραφή της σύμβασης
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και μετά την οριστική παραλαβή του έργου εγγυητική επιστολή
καλής λειτουργίας 5% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ όπως στην διακήρυξη.
14. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
15. Κατ' ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε
υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη.
16. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Δύο (2) μήνες.
17. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τη
Διακήρυξη.
18. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
19. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης στο site του ΙΤΕ 03/07/2014
20. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ'
οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους
συμμετέχοντες.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών

Καθ. Χρήστος Χατζηιωσήφ