Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρακτική άσκηση (field school) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στην Δράση «ΘΑΛΗΣ»

Αποτελέσματα αξιολόγησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο (field school) του έργου «Διαχρονικοί νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στην Δράση «ΘΑΛΗΣ».

Λήψη αρχείου