Μία (1) θέση ερευνητή Δ΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική στην Πολιτιστική Κληρονομιά».

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) / Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.) με βάση:

  1. Τον Ν. 1514/85 ΦΕΚ 13/Α/85
  2. Το Π.Δ. 432/87 ΦΕΚ 204/Α/87
  3. Το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Τ.Ε.  224/13-3/21.2.09

Προκηρύσσει:

Μία (1) θέση ερευνητή Δ΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική στην Πολιτιστική Κληρονομιά».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες και για υποβολή υποψηφιότητας στη γραμματεία του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών /ΙΤΕ (ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 119, 74100 Ρέθυμνο, Κρήτη, τηλ. 28310 56627 και 56628, κυρία Άλκη Χατζηνικολάου, e-mail: alki@ims.forth.gr).

Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  1. Αίτηση
  2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (στα ελληνικά και αγγλικά)*
  3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών*
  4. Ανάτυπα εργασιών*

*σε πέντε (5) αντίτυπα

Ημερομηνία λήξης των υποψηφιοτήτων : 10.7.2009