Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο διδάκτορα) για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «OTTPOL – A History of Early Modern Ottoman Political Thought, 15th to Early 19th Centuries»

Αναζήτηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο διδάκτορα) για συνεργασία στην ερευνητική ενέργεια «OTTPOL - A History of Early Modern Ottoman Political Thought, 15th to Early 19th Centuries»

Λήξη προθεσμίας υποβολής: 3 Μαρτίου 2014

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο του έργου «Ιστορία της πρώιμης νεωτερικής οθωμανικής πολιτικής σκέψης, 15ος-πρώιμος 19ος αι. (OTTPOL)» που εντάσσεται στη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013), ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια β' φάσης (υποψήφιο/α διδάκτορα). Το θέμα της διατριβής πρέπει να είναι σχετικό με την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περίοδο μέχρι το 1826, κατά προτίμηση με έμφαση στην ιστορία των ιδεών. Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής και τουρκικής γλώσσας και η εξοικείωση με την οθωμανική παλαιογραφία.

Αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, περιγραφή (μιας σελίδας) της θεματικής της υπό εκπόνηση διατριβής, και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 3 Μαρτίου 2014 στη διεύθυνση sariyannis@ims.forth.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες πατήστε εδώ.