Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου RESEARCH GA823987 «Remote SEnsing techniques for ARCHaeology»