Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για 1 (μία) θέση έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο "FORTHistory 1983-2023"