Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για την διάνοιξη γεωτρήσεων

Ρέθυμνο, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προσκαλεί γεωλόγους, γεωτεχνικούς, τεχνικούς γεωτρήσεων να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με την κατάθεση οικονομικών προσφορών για το έργο:

«Διάνοιξη δύο γεωτρήσεων συνολικού μήκους 30 μέτρων, σωλήνωση με πλαστικά πιεζόμετρα και εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων».

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%) και όλων των νόμιμων κρατήσεων και προβλέπεται να ολοκληρωθεί την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2013.

Η παραπάνω υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΦΥΚΑ: ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», Ενότητα Εργασίας 3.10 : «Τεχνικές τηλεπισκόπησης για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της ρύπανσης εδάφους», Δράση 3.10.2: «Εκτέλεση συνδυαστικών γεωφυσικών διασκοπήσεων για την διαχρονική παρακολούθηση του υπεδάφους διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων - Συσχέτιση γεωφυσικών παραμέτρων».

Το ΠΕΦΥΚΑ εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων-ΚΡΗΠΙΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή των οικονομικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:

 

Δρ Παπαδόπουλο Νίκο
Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)
Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130
Τ.Θ. 119, Ρέθυμνο, Κρήτη, 74100
τηλ. (++30) 28310-25146, 56627
fax. (++30) 28310-25810
mobile: 6974-823303
e-mail: nikos [at] ims.forth.gr