Πρόσκληση για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης μεταπτυχιακού υπότροφου