Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για μεταδιδακτορικό συνεργάτη στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική, υποστήριξη και υπηρεσίες διαχείρισης έργων»