Μία (1) θέση ερευνητή Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Οθωμανική Ιστορία»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητας τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση
https://apella.minedu.gov.gr/, κωδικός θέσης APP21793.