ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/PEF/PostDoc-2 Mεταδιδακτορικός (Post-Doc) Ερευνητής με Διδακτορικό στη Γεωλογία ή Γεωφυσική και αντικείμενο την ανάπτυξη αλγορίθμων αντιστροφής δεδομένων γεωηλεκτρικής τομογραφίας.

ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/PEF/PostDoc-2

Mεταδιδακτορικός (Post-Doc) Ερευνητής

με Διδακτορικό στη Γεωλογία ή Γεωφυσική και αντικείμενο την ανάπτυξη αλγορίθμων αντιστροφής δεδομένων γεωηλεκτρικής τομογραφίας.

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΕΦΥΚΑ (ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με υποψήφιο διδάκτορα ερευνητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια EE2: «Νέες τεχνικές για τη μελέτη και παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής καλείται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη αλγορίθμων αντιστροφής ηλεκτρικής τομογραφίας, τη μοντελοποίηση, συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας από θαλάσσιες/παράκτιες περιοχές. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα κληθεί να παραδώσει διαλέξεις σε διεθνή σεμινάρια που θα οργανωθούν από το ΙΜΣ-ΙΤΕ και να συμμετάσχει ενεργά σε δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (peer reviewed) και συνέδρια. Επίσης θα πρέπει να έχει ισχυρά κίνητρα και να είναι σε θέση να συνεργάζεται εποικοδομητικά μέσα σε μία διεθνή ομάδα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Διάρκεια έρευνας: 16 μήνες

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Διδακτορικό δίπλωμα στη Γεωλογία ή Γεωφυσική με αντικείμενο την ανάπτυξη αλγορίθμων αντιστροφής δεδομένων γεωηλεκτρικής τομογραφίας.
  2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμογής γεωφυσικών διασκοπήσεων στην περιβαλλοντική και αρχαιολογική έρευνα.
  3. Να έχει τουλάχιστον μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό (peer reviewed publications) ή διεθνές συνέδριο.
  4. Σημαντική εμπειρία σε θέματα προγραμματισμού σε C, FORTRAN και MATLAB.
  5. Γνώση λογισμικών επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων (RES2DINV, DC-2DPRO, DC-3DPRO etc)
  6. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις στις οποίες θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχίου ή και μεταπτυχιακού διπλώματος και  3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση nikos@ims.forth.gr