ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/PEF/Doc-A Υποψήφιος Διδάκτορας απόφοιτος Τμημάτων Γεωλογίας ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου

ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/PEF/Doc-A

Υποψήφιος Διδάκτορας

απόφοιτος Τμημάτων Γεωλογίας ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΕΦΥΚΑ (ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με υποψήφιο διδάκτορα ερευνητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια EE3: «Νέες τεχνικές μελέτης & βελτίωσης ποιότητας εδαφών & υδατικών συστημάτων».

Ο/Η υποψήφιος διδάκτορας καλείται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό  και κατασκευή υπαίθριου πεδίου δοκιμών, τη συλλογή, επεξεργασία ερμηνεία διαχρονικών δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας, την ανάπτυξη αλγορίθμων αντιστροφής ηλεκτρικής τομογραφίας και την διεξαγωγή πειραματικών μετρήσεων στο πεδίο δοκιμών

Διάρκεια έρευνας: 16 μήνες

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Τμήματος Γεωλογίας
  2. Να έχει παρακολουθήσει ή να παρακολουθεί κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Γεωφυσική ή στην Γεωγραφία και Περιβάλλον. Η έναρξη της σύμβασης της υποτροφίας θα ξεκινήσει με την εγγραφή σε διδακτορικό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμογής γεωφυσικών διασκοπήσεων στην περιβαλλοντική έρευνα.
  4. Γνώση GIS (ArcGIS), επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων (2DINVS, etc), τοπογραφικών αποτυπώσεων με GPS.
  5. Η συμμετοχή σε επιμορφωτικά περιβαλλοντικά σεμιναρία και συνέδρια θα εκτιμηθεί θετικά
  6. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις στις οποίες θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχίου ή και μεταπτυχιακού διπλώματος και  3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση nikos@ims.forth.gr