ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/PEF/GRAD-A Μεταπτυχιακός Ερευνητής απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

ΘΕΣΗ: IMS/LAB/Κ/PEF/GRAD-A

Μεταπτυχιακός Ερευνητής

απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΠΕΦΥΚΑ (ΠΕριβάλλον και ΦΥσικές ΚΑταστροφές: Νέες μέθοδοι για τη μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) το οποίο υπάγεται στη δράση ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με υποψήφιο μεταπτυχιακό ερευνητή/τρια στην ερευνητική ενέργεια EE3: «Νέες τεχνικές μελέτης & βελτίωσης ποιότητας εδαφών & υδατικών συστημάτων».

Ο/Η υποψήφιος μεταπτυχιακός καλείται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη αλγορίθμων για την συσχέτιση γεωπεριβαλλοντικών δεδομένων, την διαχείριση δικτύου αυτόματης συλλογής και αποθήκευσης γεωφυσικών δεδομένων.

Διάρκεια έρευνας: 13 μήνες

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.
  2. Να έχει παρακολουθήσει ή να παρακολουθεί κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Πληροφορική. Η έναρξη της σύμβασης της υποτροφίας θα ξεκινήσει με την εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
  3. Εμπειρία σε γλώσσες πρπγραμματισμού C/C++, Java, SQL, Verilog, SP, VHDL, Python, HTML, PHP, JSP, AJAX, Javascript, CSS.
  4. Εμπειρία σε Λειτουργικά Συστήματα: Linux Debian/Ubuntu/Arch και Πλατφόρμες Netbeans, Eclipse, Joomla, Visual Studio.
  5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις στις οποίες θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), συνοδευόμενες από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχίου ή και μεταπτυχιακού διπλώματος και  3 ονόματα από τα οποία μπορεί να ζητηθούν συστατικές επιστολές πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου 2013 στη διεύθυνση nikos@ims.forth.gr