Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Melina Tamiolaki, Herodotus, Cretan neutrality and the Peloponnesian War, Revisiting Hdt. 7.169-171, AHB 34.1-2 (2020):74-93 

  • Μελίνα Ταμιωλάκη